یادگیری JSON

JSON: JavaScript Object Notation.

JSON is a syntax for storing and exchanging data.

JSON is text, written with JavaScript object notation.

پیام تستی برای گروه نرم افزاری وب مهراز